Poszukiwania wody i badania geologiczne

Świadczymy usługi poszukiwania wody i badania geologiczne, prospekcyjne metodą elektrooporową. Geoelektryka jest najbardziej efektywną metodą geofizyczną do mapowania poziomów wodonośnych. Bardzo ważnym aspektem przed przystąpieniem do wierceń studni i udostępnienia struktur wodonośnych jest dobre rozpoznanie geologiczne w celu zaprojektowania położenia studni oraz określenia głębokości występowania wody. W tym celu wykorzystujemy metodę tomografii elektrooporowej do 90 m głębokości rozpoznania geologicznego. Podczas naszych prac analizujemy materiały archiwalne, projektujemy metodykę badań, wykonujemy badania i proponujemy najlepszą lokalizację otworów. Jako wsparcie wierceń i metody elektrooporowej uzupełniamy badania metodą georadarową.

Zapytania ofertowe:

e-mail: biuro@geoscanners.pl

mob: +48 796 837 252

Translate »